پاک سازی بدن برای مزاج های مختلف

با توجه به مزاج غالب بدن خود یکی از روش های پاک سازی بدن را استفاده نمایید:

پاک سازی بدن در مزاج دموی (پر خونی):

 

با توجه به مزاج غالب بدن خود یکی از روش های پاک سازی زیر را استفاده نمایید:

پاک سازی بدن در مزاج دموی (پر خونی):

عناب 15 گرم، گل بنفشه 15 گرم، ریشه کاسنی 15 گرم، آلوچه خشکه 100 گرم، تمر هندی 50 گرم، گل نیلوفر 10 گرم، زرشک 50 گرم، تخمه خربزه 50 گرم، قره قات 50 گرم. موارد نام برده را نیم کوب کنید و بجوشانید به همراه 50 گرم تخمه خیار و 50 گرم ترنجبین که هر دو را نیم کوب و شیره کش کرده اید، مخلوط نمایید و هر روز با عرق بیدمشک میل نمایید (می توان روزانه 15 گرم از جمع داروهای فوق را به کار برد).

       پاک سازی بدن در مزاج صفراوی:

ریشه کاسنی، گل نیلوفر، آلوچه خشکه، ریشه شیرین بیان، گل خطمی، گل بنفشه، عناب، تمرهندی، تخم کاسنی، به دانه، تخم کشوث، گل حلوا (بستان افروز)، اسپرزه، شربت نارنج، شربت به، شربت توت سیاه. یک یا چندتای آنها را انتخاب کرده مصرف نمایند. روزانه 15 گرم از هر یک از گیاهان را می توان مصرف نمود (اگر چندتای آن را انتخاب کرده باشند از همه آنها می توان 10 گرم روزانه مصرف نمود).

       پاک سازی بدن در مزاج بلغمی (لنفاوی):

بادیان و ریشه آن، مویز، دارچین، زنجبیل، انیسون، گاوزبان، ریشه شیرین بیان، عودالصلیب، تخم کتان، تخم کرفس، ریشه اذخر، افسنطین، زعفران، تاجریزی، گل زوفا، ایرسا، تخم شنبلیله، بادآورد (کنگر)، صمغ عربی، پر سیاوشان، انجیر، سکنجبین و شربت اسطوخدوس و گل قند را با 10 گرم گل سرخ بکوبید و در 250 گرم شکر بریزید تا پخته یا مربا شود. پس از پختن، نصف لیوان گلاب روی آن ریخته روزی چهار قاشق غذاخوری میل نمایید.

       پاک سازی بدن در مزاج سوداوی (لنفاوی):

بادرنجویه، گاوزبان، سه پستان، بسفایج، قرنفل، ریشه کاسنی، ریشه بادیان، شاه تره، ریشه شیرین بیان، انجیر، کشمش، اسطوخدوس، افتیمون، لعاب تخم مرو، زرشک، ریشه خطمی و شربت بنفشه.

نسخه مسهل: 25گرم افتیمون را در 250 گرم عسل پس از کوبیدن حل کرده روزی 4 قاشق مرباخوری یا گل سرخ، گل بنفشه، غاریقون، تخم کشوث، مصظکی، افسنطین، صبر زرد، خربق سیاه.

مسهل صفرا

افسنطین صبر زرد، خربق (سیاه) سقمونیا، هندوانه ابوجعل، غاریقون، ریوند، ایرسا، گل گندم (قنطریون) هلیله، بسفایج، آب انار، پر سیاوشان، کشمش کولیان، گل سرخ، مغز فلوس، ترنجبین، شیر خشت، آلوچه خشکه ، گل گاوزبان، اسپرزه، تمرهندی، آب کدو (هر یک به تنهائی یا چند عدد توأم).

نسخه مسهل: سقمونیا 5 گرم نرم کوبیده در 250 گرم عسل حل کرده روزی چهار قاشق غذاخوری میل نمایید.

مسهل بلغم

میعه سائله، عاقرقرحا، خیاردشتی (کمبیزه کور، یا قثاءالحمار) مقل، روغن کرچک، تربد، غاریقون، سورنجان، فرفیون، مغز تخم کاوشه، زنجبیل، آنزروت، ایرسا، شحم حنظل، تخم نیلوفر، دانه اسفند، بسفایج.

شربت مسهل بلغم: تربد 25 گرم گلاب 250 گرم قند 200 گرم تربد را نرم کوبیده در گلاب و قند ریخته جوشانده تا سفت شود روزی چهار قاشق غذاخوری میل نمایید.

مسهل برای مزاج بلغمی: مغز دانه کاوشه 25 گرم سرکه 200 گرم عسل 2500 گرم مغز را کوبیده در سرکه و عسل حل کرده روزی چهار قاشق غذاخوری میل نمایید.

سیاه دانه، انغوره، پیاز سفید، انجره شنبلیله، سقمونیا، جاوشیر، ریوند عشبه. این داروها و غذاها نیز برای مزاج بلغمی نافع است.

شربت مسهل سودا: آویشن، شحم حنظل بسفایج، اسطوخدوس، تخم کشوث، هلیله، غافث، فلفل سفید، کاوشه و عشبه افتیمون، سنا، پودینه کوهی.

مسهل همه اخلاط به طور عموم

تخم نیلوفر 10 گرم، گل گندم 10 گرم، خربق سیاه و سفید 5 گرم، بابونه 10 گرم، شاه تره 10 گرم. روزی ده گرم از همه آنها برای صبح و عصر به صورت جوشانده میل نمایید.

اخلاط: چیزهای در هم آمیخته. اخلاط اربعه، در اصطلاح قدما خون، صفرا، سودا، بلغم.

مسهل برای همه مزاج‌ها

سه پستان 25 گرم، گل سرخ 15 گرم، گل بنفشه و نیلوفر 10 گرم، تخم خیارین 25 گرم، ریشه کاسنی 50 گرم، عناب 200 گرم، زرشک 200 گرم، آلوچه خشک 200 گرم، لیمو 25 گرم، سنا 25 گرم همه را مخلوط کرده نیم کوب نمائید. روزی 10 گرم در 2 لیوان آب بجوشانید. صبح و عصر میل نمائید.

شربت مسهل برای سوداوی و مؤثر برای کار معده

گل سرخ، سنا، از هر کدام 15 گرم، گل بنفشه 15 گرم، تربد و افسنطین و غاریقون از هر کدام 5 گرم، مصطکی، تخم کشوث، اسطوخدوس، از هر کدام 10 گرم، سه پستان و عناب از هر کدام 20 دانه. همه را نیم کوب کنید. هفت روز صبح ناشتا و عصر پس از جوشانیدن و صاف نمودن میل نمایید.

مسهل برای همه ی مزاج ها

ترنجبین 50 گرم، سقمونیا 5 گرم. ترنجبین را شیره کش کنید و سمقونیا را به آن اضافه کرده صبح و عصر میل نمایید.

مسهل انتخابی با شرایط زیر

عسل 40 گرم سرکه 40 گرم. هر دو را در هم آمیخته خوب بهم بزنید. سپس سمقونیا 5 گرم به آن اضافه کرده قبل از هر غذا 2 قاشق غذاخوری میل نمایید. این فرمول مسهل صفرا می باشد.

اگر در فرمول بالا 15 گرم مغز کاوشه بجای سمقونیا بکار برید این فرمول برای زدودن بلغم مفید است. حال اگر به عوض کاوشه افتیمون 10 گرم اضافه کنید مسهل سودا به دست می آید.

پیشنهاد تن2رستی: عسل و سرکه طبیعی و با کیفیت به کار برید.

مسهل

فرمول زیر بهترین مسهل برای مزاج‌های معتدل است و در هنگام تب نیز می توان از آن استفاده نمود. این نسخه مسهل صفرا و بلغم و سودا نیز می باشد و برای بیماریهای روانی مفید و با وجود اینکه مسهل است مقوی قلب نیز می باشد.

فرمول

سنا 25 گرم، گل سرخ، گل بنفشه، گل گاوزبان، گل نیلوفر از هر کدام 10 گرم، ریشه کاسنی 15 گرم، تخم خیار 50 گرم، تخم خربزه 50 گرم، ترنجبین 100 گرم، عناب 150 گرم، سه پستان 20 دانه.

همه داروهای فوق را (غیر از تخم خیار و ترنجبین) را مخلوط کرده و به هفت قسمت تقسیم نمایید. هر قسمت را جوشانده و با تخم خیار و ترنجبین که بایستی قبلاً شیره کش شده باشد باهم بیامیزید و صبح و عصر میل نمایید. ناگفته نماند که ترنجبین و تخمه ها را بایستی نرم کوبیده 7 قسمت کرده و هر قسمت را جداگانه در آب جوش شیره کش نموده آب آنرا به جوشانده فوق اضافه نمایید یا اینکه مستقیماً در قوری بجوشانید و شیره کش نمایید.

مسهل بلغم

این نسخه ساده را مسهل ملطف نامند.

تربد ده گرم نرم بکوبید. در یک لیوان گلاب حل کرده ملایم روی آتش قرار دهید. لکن نبایستی به جوش آید و یک لیوان آب نیز به آن افزوده دو روز صبح ناشتا و شب موقع خواب میل نمایید.

نسخه شربت آلو برای گرم مزاجان و حالات صفرائی و بلغمی

آلوچه خشگه 200 گرم، تمرهندی 100 گرم، تربد 15 گرم، گل بنفشه 15 گرم، همه را بجوشانید و صاف نمایید. حاصل را در جائی خنک نگهداری نموده و روزانه 25 گرم با 5 گرم ترنجبین شیره کش شده میل نمایید.

شربت مسهل برای گرم مزاجان و صاحبان عطش

آلوچه خشکه 200 گرم، تمرهندی 100 گرم، عناب و سه پستان از هر کدام 20 دانه، مویز 200 گرم پوست هلیله زرد، تخم کشوث، افسنتین و گل بنفشه از هر کدام 10 گرم، گل سرخ 25 گرم، گل خطمی و گل پنیرک و بادیان و صندل زرد از هر کدام 5 گرم. همه را مخلوط کنید و ده قسمت نمایید. هر قسمت را جوشانده صبح و عصر با 10 گرم ترنجبین شیره کش شده میل کنید.

معجون مسهل

برای دردهای مفصلی که از بلغم و رطوبت به وجود آمده باشد.

ایارج فی قرا* و افتیمون از هر کدام 15 گرم، غاریقون 10 گرم، هندوانه ابوجعل 5 گرم عسل 250 گرم. همه را نرم کوبیده با عسل مخلوط کنید روزی سه قاشق مربا خوری میل نمایید.

توضیح *: سه پستان 10 گرم، دارچین 5 گرم، جب بلسان 10 گرم، اسارون 10 گرم، مصطکی 10 گرم، زعفران یک گرم، صبر زرد 5 گرم، عسل 250 گرم.

معجون حیات بخش

این معجون پاک کننده، صفرا و بلغم و نیز تصفیه کننده رنگ صورت است.

قرنفل، هیل قرابی و زرنباد از هر کدام 5 گرم، سنا 25 گرم، پوست هلیله زرد 10 گرم، هلیله سیاه 5 گرم قند یا شکر 100 گرم. همه را نرم کوبیده در یک کیلو عسل حل کنید و روزی سه قاشق مربا خوری میل نمایید.

مسهل خلط غالب

در دردهای مفصلی تغییراتی به علت عامل بیماری زا در مفصل به وجود می آید مثل جمع شدن اسیداوریک در بیماری نقرس. هر دارویی که بتواند رسوبات اسید اوریک را از مفصل جدا سازد را مسهل و اسیداوریک بیماری زا را خلط غالب و عمل دارو را پاکسازی یا تنقیه نامند.

هر دارویی مناسب خلط غالبی است و در اثر ترکیباتی که با خلط غالب به وجود می آورد باعث تجزیه و تحلیل و از بین بردن آن می شود. مثل ترکیب کولشی سین ماده مؤثره سورنجان با اسید اوریک و غیره. بعضی از داروهای گیاهی می توانند با چند خلط ترکیب شده آنها را خنثی کرده و باعث بهبودی مرض شوند. مثل تربد که از بین برنده بلغم و صفرا و نیز مسهل روده ها است و سقمونیا که زایل کننده صفرا و نیز مسهل روده ها و حجرارمنی که پاک کننده سودا و غیره است.

{mainvote}

منبع: کتاب نسخه شفا (جلد دوم) – اثر زنده یاد دکتر صفدر صانعی

تلگرام طب سنتی انتشار این مطلب در تلگرام می تواند موجب افزایش سطح سلامتی جامعه شود.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *